• 998
  • 677
  • 576
  • 577
  • 777
خواندن ادامه

بررسی شیوه آواز خوانی قمر براساس وزن عروضی و دلیل ماندگاری آثار وی

  بررسی شیوه آواز خوانی قمرالملوک وزیری براساس وزن عروضی ودلیل ماندگاری آثار وی جاوید عباسی فلاح مرداد سال ۱۳۹۶     به یقین کسانی که به صورت جدی پا در عرصه موسیقی اصیل ایرانی گذاشته اند آوازه بانوی بزرگ تاریخ ایران ، قمر الملوک وزیری را شنیده اند زنی که در قله بلند و رفیــع […]