کارگاه آموزشی آواز با موضوع “تحلیل علمی و اجتماعی موسیقی ردیف از سده ی گذشته تا کنون”با حضور استاد بهمن کاظمی