پرسه در این موضوع که «آیا مردم از آواز روی‌گردان شده‌اند؟»

پرسه در این موضوع که «آیا مردم از آواز روی‌گردان شده‌اند؟( دانلود )

علی شیرازی (خواننده و آوازپژوه)

 

»