تسلیت به هموطنان غیور و مصیبت دیده استان کرمانشاه

 

تسلیت و همدری

 انـدوه ما در غم از دست دادن تعداد زیادی از هموطنان غیور و مصیبت دیده در فاجـعه زلزله استان کرمانـشاه در واژه ها نمیگنجد از خداوند متعال میخواهیم که بر صبر و پایداری و مقاومت بازماندگان این عزیزان از دست رفته بیفزاید.